header_ddo

Alles wat is ingevuld overzichtelijk op een rij!

Over DrieDee Online

DrieDee Online biedt structurele aandacht voor opbrengstgericht werken op bestuurs-, school- én groepsniveau in een gebruiksvriendelijke, webbased applicatie. Je hoeft enkel je school-ambitienormen en groepsopbrengsten in te vullen. De opbrengsten van je school worden vergeleken met de, door jezelf gestelde, eigen ambitienorm, de ondergrens van de inspectie (voor wat betreft de eindopbrengsten) en het landelijk gemiddelde. Zo kun je vanuit meerdere invalshoeken analyses maken en krijg je op een eenvoudige manier input voor je schoolbeleid.

DrieDee Online op Bestuursniveau

Een early warning-system voor al je scholen.
Met eind- en tussenopbrengsten. De mogelijkheid voor meerjaren trendanalyses. Het signaleren van risico’s. Diepgang mogelijk tot op groep- en toetsniveau per school.

DrieDee Online op Schoolniveau

Kwaliteitszorg en verantwoording
Eigen school-ambitienorm instellen op basis van up-to-date toetsnormen. Opbrengstdoelen voor de school stellen en evalueren. Maak meerjaren trendanalyses per toets en groep.  DrieDee Online bevat tevens de mogelijkheid de kengetallen over leerlingenaantallen, doorstroom, uitstroom en passend onderwijs te evalueren. Een rapport met resultaten en analyses kan worden toegevoegd als bijlage aan het schooljaarverslag.

DrieDee Online op Groepsniveau

Doelen groepsplan in relatie tot schooldoelen.
Met Drie Dee Online kun je je groepsresultaten evalueren op het gebied van rekenen, lezen, spelling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het stelt je in staat om te reflecteren op eigen handelen.

Waarom DrieDee Online?

Hieronder enkele voordelen van de applicatie.

Overal bereikbaar

Geen software op je eigen computer, maar via een webbrowser direct toegankelijk, ook op tablet en smartphone.

Overzichtelijk

Altijd een snel, doelmatig én actueel overzicht op school-, toets én groepsniveau.

Tijdbesparend

Analyses ter plekke ingetypt, direct beschikbaar in PDF.

Resultaat

Je opbrengsten in relatie tot de ondergrens van de inspectie (eindopbrengsten), het landelijk gemiddelde en je eigen  school-ambitienorm.

Situatiegericht

De wegingsfactor van je school is meegenomen in de getoonde inspectienorm. Je hoeft uitsluitend je eigen school-ambitienormen en de groepsgemiddelden in te vullen.

Verantwoording

Bij de eindtoets ruimte voor verantwoording over het niet deelnemen of meetellen van een bepaalde leerling.

Screenshots DrieDee Online

DrieDee Online bestellen

DrieDee Online is beschikbaar voor elke basisschool. Je hoeft slechts je schoolnormen en de groepsvaardigheidsscores in te vullen. De rapportages geven je vervolgens inzicht in hoe je school ervoor staat en hoe de ontwikkeling in de tijd is. Een belangrijk element is de signaleringsfunctie. Met deze functie krijg je zicht op de resultaten van je onderwijs in relatie tot de inspectienormen, de landelijke gemiddelden én je eigen schoolnorm. Als bestuurder kun je een bestuursmodule aanvragen. Deze module bied je in één overzicht de resultaten op de belangrijkste indicatoren van de afgelopen drie jaar.

meten-2

DrieDee Plus

Naast DrieDee Online is er DrieDee Plus. DrieDee Plus is een verdieping op DrieDee Online. Waar DrieDee Online stopt qua analyse en overzicht op bestuur-, school-, groepsniveau heeft DrieDee Plus nog een extra verdieping op leerlingniveau. DrieDee Plus is speciaal ontwikkeld voor nieuwkomers in het onderwijs, maar kan ook gebruikt worden binnen het speciaal onderwijs als leerlingvolgsysteem.

Over Cedin

Cedin levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Dagelijks ondersteunen wij kind, school en gezin bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken. Wij doen dit vanuit de gedachte dat ieder mens het in zich heeft om zich te ontwikkelen, altijd!

Kijk voor meer informatie over Cedin op onze website www.cedin.nl

Contactgegevens

CEDIN
LAVENDELHEIDE 21
9202 PD  DRACHTEN
Telefoon: 088 0200 300
E-mail: info@cedin.nl