Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Cedin of één van haar applicaties (Leero, DrieDee Online, DrieDee Plus en Kwintoo) en het logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Cedin. Cedin behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website/webapplicatie (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, foto’s, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Cedin en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor professioneel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cedin is het niet toegestaan de inhoud van deze website/webapplicatie, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website/webapplicatie.

Indien en voor zover de inhoud van deze website/webapplicatie bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website/webapplicatie afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Cedin).

Cedin heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Cedin, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Cedin heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

© Cedin 2017. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.